Tag: hiểu biết về XML

XML-la-gi

XML là gì? Những hiểu biết cơ bản về XML

XML là một ngôn ngữ máy tính, được tạo ra để đánh dấu dữ liệu một cách có cấu trúc. Bằng cách sử dụng XML, dữ liệu sẽ dễ dàng hơn để dịch, hiểu và chuyển sang…