Tag: lập trình ứng dụng

api-la-gi-p1

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là gì? (Phần 1)

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là một đoạn mã đóng vai trò trung gian giữa hai phần mềm khác nhau và cho phép chúng giao tiếp với nhau. Hay nói cách khác, đó là giao…